• پرورش قارچ، مشاوره توليد قارچ و كمپوست
  • تجهيز و راه اندازي سالن های توليدي قارچ
  • آموزش نحوه پرورش قارچ
  • خريد و فروش قارچ
  • تهيه و توليد کمپوست
  • تهيه خاك پوششي
  • تهيه و توليد دستگاه هاي توليد قارچ و تجهيزات قفسه بندی